Adatkezelés

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum tiszteletben tartja az Ön (továbbiakban „Érintett”) személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Ez a tájékoztató tömör, egyszerű módon foglalja össze, hogy milyen adatokat gyűjtünk, azokat miként használhatjuk fel, továbbá ismerteti az általunk igénybe vett eszközöket és az Érintett adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum (továbbiakban „Adatkezelő) a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Rendelet rendelkezéseinek valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (Info tv.) és a vonatkozó egyéb jogszabályoknak megfelelően jár el. 

Az Ön által megadott személyes adatokat és felhasználói adatait az adatvédelmi szabályozásunk értelmében kizárólag weboldal üzemeltetési és látogatástámogató funkciókra használjuk fel.

Tájékoztatjuk a weboldal látogatóit, hogy az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok hitelességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott profilról kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott profilról történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki a profilnevet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése. A cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatásokat, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

1. Adatkezelő megjelölése, elérhetőségei

Adatkezelő neve: Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Székhelye: 2000 Szentendre, Sztaravodai út 75.

Postai címe: 2001 Szentendre Pf.: 63.

Telefonszáma: 06-26/502-537

Ügyfélszolgálat e-mail címe: skanzenblog@gmail.com

2. Milyen célból kérünk személyes adatokat és ezeket hogyan kezeljük?

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.

a) A megadott adatok kezelése a http://www.blog.skanzen.hu oldalon való hozzászólások hozzáadásakor a következőképpen történik: hozzászólások WordPress, Twitter vagy Facebook profillal tehetők közzé. A Szolgáltató az itt megadott adatokat semmilyen módon nem tárolja, az ehhez kapcsolódó felhasználói fiókokon belüli adatkezelésért kizárólag az adott közösségi média csatorna felel. A hozzászólókat a http://www.blog.skanzen.hu sem emailcímmel, sem névvel nem azonosítja, kizárólag a hozzáadáskor használt profilnevet kapcsolja hozzá a hozzászólásokhoz.

b) Adatkezelő a személyes adatokat jogos érdekből kezeli az alábbi esetekben:

Weboldal üzemeltetés: A weboldal használata során különböző cookie-on keresztül IP cím, böngésző, szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információk kerülnek tárolásra

Megőrzési idő: A megadott adatokat a cookie kezelési résznél részletesen meghatározott ideig kezeljük.

Igénybe vett adatfeldolgozó:

Automattic Inc. (60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110 – az adatkezelés biztonságát az EU-US Privacy Shield egyezményéhez való csatlakozás garantálja)

Végzett tevékenység: blog üzemeltetés

c) Az önkéntes hozzájárulás alapján történő adatszolgáltatás nem előfeltétele az oldal látogatásának, ehhez személyes adatok megadására nem köteles. 

Adatkezelő a személyes adatokat Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi esetekben:

A blog követése: Amikor a felhasználó feliratkozik a blog követésre, tárolásra kerül a megadott e-mail cím azzal a céllal, hogy kiküldjük a blog változás értesítést. A tárolt adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. A felhasználó által a feliratkozáskor kötelezően megadott adat: e-mail cím.

Megőrzési idő: A megadott adatokat leiratkozásig kezeljük. Amennyiben nem tart igényt a hírlevélre, a felhasználó töröltetheti magát az adatbázisból, mely kérést a skanzenblog@gmail.com emailcímen jelenthetik be. Törlési igényének beérkezésétől számított 15 munkanapon belül az Adatkezelő törli az adatokat.

Igénybe vett adatfeldolgozó:

Automattic Inc. (60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110 – az adatkezelés biztonságát az EU-US Privacy Shield egyezményéhez való csatlakozás garantálja)

Végzett tevékenység: blog értesítés feliratkozás kezelés (WordPress)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az aktuális blog változásokról nem kap automatikus értesítést az Érintett.

Blog regisztráció: Amikor a felhasználó regisztrál a blog oldalra, tárolásra kerül a felhasználó által megadott felhasználó név és e-mail cím azzal a céllal, hogy a blog oldal személyre szabott szolgáltatásait használni tudja. A tárolt adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. A felhasználó által a regisztrációkor kötelezően megadott adatok:

  • Felhasználónév,
  •  e-mail cím
  • jelszó

Megőrzési idő: A megadott adatokat a regisztráció megszüntetéséig kezeljük, mely kérést a skanzenblog@gmail.com emailcímen jelenthetik be. Törlési igényének beérkezésétől számított 15 munkanapon belül az Adatkezelő törli az adatokat.

Igénybe vett adatfeldolgozó:

Automattic Inc. (60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110 – az adatkezelés biztonságát az EU-US Privacy Shield egyezményéhez való csatlakozás garantálja)

Végzett tevékenység: blog regisztráció kezelés (WordPress)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: A blog oldal személyre szabott szolgáltatásait nem tudja használni a felhasználó.

d) Név nélküli adatok

Internetes oldalaink látogatása során általánosan hozzáférhető oldalainkon szabadon és név nélkül kereshet. Név nélküli internetes látogatását kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, internetes megjelenésünk optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, ezen rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot. Rögzítésre csak a domain név, az IP-cím, számítógépe konfigurációja és böngészőjének típusa kerül. Szintén automatikusan rögzítjük azokat az internet-oldalakat, ahonnan Ön eljutott hozzánk, és azokat is, amelyeket nálunk látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. Az Ön személyére, felhasználói profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. Ön, mint magánfelhasználó, teljesen névtelen marad. Ezen felül böngészését nem követjük nyomon.

3. Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?

Adatai munkatársaink számára akkor válnak hozzáférhetővé, amikor az Ön ügyét dolgozzák fel és intézik. Figyelmüket felhívtuk arra, hogy a személyes adatokat kizárólag az adott feladat jogszerű teljesítéséhez használhatják, és hogy titoktartási kötelezettségük a tevékenység befejezte után is fennáll. Ezen felül munkatársaink behatóan ismerik az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos szabályzókat, az adatok védelmére és titoktartásra kötelezettek, ezek megszegése esetén tisztában vannak a büntetőjogi következményekkel.

Adatkezelő személyes adatok kezeléséhez Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe a megjelölt tevékenységekre, amelyek az adatkezelési céloknál vannak feltüntetve.

Adatkezelő az adatokat a belső szabályzatokban meghatározott címzetteken kívül a következő címzetteknek továbbítja:

 • jelenleg nincs más címzett

4. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűkből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld el az Ön böngészőjének azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. 

A szolgáltatás igénybevételén túlmutató, marketing célok esetében külön kérjük önkéntes hozzájárulását a használatukhoz.

5. Milyen jogai vannak a felhasználónak személyes adatai tekintetében?

Hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

Módosítás, helyesbítés

Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törlés

(1)   Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező önkéntes hozzájárulását az Adatkezelő által biztosított kontakt lehetőségen keresztül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból vagy közvetlen üzletszerzési adatkezelés miatt tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. A személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. A személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. A személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek történő, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2)   Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. Munkahelyi egészségügyi vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozás

(1)   Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival szemben.

(2)   Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3)   Adatkezelő Érintett, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozás

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés történik, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

6. Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

Felhasználó a személyiségi jogainak megsértése esetén, valamint a Rendeletben meghatározott esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérheti:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Web: naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

7. Tájékoztató változásai

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen „Tájékoztatót” bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot weboldalán közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

Utolsó frissítés: 2019.10.28