Adatkezelés

A blog üzemeltetője ezúton tájékoztatja az oldal látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

 1. Az adatkezelő neve:

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (a továbbiakban: Szolgáltató)

 1. Az adatkezelő címe:

2000 Szentendre, Sztaravodai út 75.

 1. Panaszkezelés helye és elérhetőségei:

Emailen: skanzenblog@gmail.com
Telefonon: 06-26/502-537

 1. Az adatkezelés megnevezése:

Az adatok kezelése a felhasználok önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján a cikkekhez való hozzászólások kezelésének tekintetében történhet.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatásokat, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 1. Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

 1. A kezelt adatok köre:

A megadott adatok kezelése a http://www.blog.skanzen.hu oldalon való hozzászólások hozzáadásakor a következőképpen történik: hozzászólások WordPress, Twitter vagy Facebook profillal tehetők közzé. A Szolgáltató az itt megadott adatokat semmilyen módon nem tárolja, az ehhez kapcsolódó felhasználói fiókokon belüli adatkezelésért kizárólag az adott közösségi média csatorna felel. A hozzászólókat a http://www.blog.skanzen.hu sem emailcímmel, sem névvel nem azonosítja, kizárólag a hozzáadáskor használt profilnevet kapcsolja hozzá a hozzászólásokhoz.

Tájékoztatjuk a blog látogatóit, hogy az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok hitelességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó a hozzászólás közzétételekor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott profilról kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott profilról történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki a profilnevet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó nem saját profilján keresztül tett közzé hozzászólást, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 1. Az adatkezelés célja:

A blog semmilyen személyes adatot nem tárol. A felhasználói profilon keresztül történő bejelentkezés kizárólag a hozzászóló hozzávetőleges beazonosítására, valamint a lehetséges válaszadásra szolgál.

 1. Az adatkezelés időtartama:

A hozzászólást közzétevő felhasználói profil a Szolgáltató vagy a Felhasználó részéről való törlés időpontjáig jelenik meg mind a blog külső, mind a blog belső felületén.

 1. A személyes adatok törlése és módosítása:

A felhasználó hozzászólását személyesen törölheti a blogon a felhasználói fiókba történő ismételt bejelentkezés segítségével. 

 1. Az adatfeldolgozók megnevezése:

A blog üzemeltetője és tárhelyének biztosítója az Automattic Inc. (WordPress).

 1. Az adatfeldolgozók címe: 

Automattic Inc.
60 29th Street #343
San Francisco, CA 94110

 1. Adatfeldolgozás megnevezése:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

 1. Adatbiztonsági intézkedések:

Az adatok az adatfeldolgozó tulajdonában lévő szerveren kerülnek tárolásra. A megadott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató alkalmazásában álló fejlesztők, online szerkesztők ismerhetik meg. Az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a hatályos adatvédelmi törvén, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 1. Adattovábbítás:

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. A fenti kivételeken kívül az Adatkezelő az általa kezelt adatot harmadik személy részére nem adja át.

 1. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 1. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a skanzenblog@gmail.com címre kell eljuttatni, amire 15 munkanapon belül választ kap az érintett.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834.). További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltetőt a skanzenblog@gmail.com e-mail címen.