Új korszak kezdődhet a csíksomlyói búcsú életében is?

Ahogy a mondás tartja, „a történelem ismétli önmagát”. Még akkor is így lehet, ha egy csodatévőnek tartott kegyhelyhez fűződő szokásról van szó.

1850, 1917, 1920, 2020. A felsorolt évszámok a teljesség igénye nélkül azokat az esztendőket jelölik, amikor nem valósulhatott meg a csíksomlyói pünkösdi búcsú vagy nem a szokásos formájában zajlott le.

2020 is egy ilyen év, idén online miseközvetítésre kerülhet csak sor a koronavírus-járvány miatt. A ferencesek április 20-án kiadott közleményében ez áll: „Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a fogadalmi búcsú napján ha zárt körben is, de szentmisét mutassunk be a kegyhelyen”. Egy május 19-én kiadott közleményben pedig arra kérnek mindenkit, hogy ebben az évben a szívükben zarándokoljanak: „A kegyhely idén nem tudja fogadni a tömeges zarándoklatot. Nehéz döntést kellett meghoznunk a zarándokok egészségének megóvása érdekében, amely egyben a zarándokok iránti felelősség vállalása is. E döntés értelmében arra kérjük a zarándok testvéreket, hogy idén szervezetten ne zarándokoljanak el a kegyhelyre a pünkösdszombati búcsú alkalmával, hanem szívünk zarándoklatával kapcsolódjanak be az ünnepi szentmisébe és az egyéb liturgikus programokba.”

2016. Pünkösdi búcsú Csíksomlyón, moldvai csángó asszony búcsús tarisznyája magyar nemzeti szín szalaggal díszítve

Ide kívánkozó megjegyzés, hogy Csíksomlyón, a ferences kolostorral szemben lévő épület volt Csíkszék egykori székháza, azaz közigazgatási központja, mely 1949-ben az egészségügy használatába került. Az épületben jelenleg is a Megyei Kórház Fertőző Osztálya működik.

A középkori búcsújáróhelyek jellemző sorsát elkerülve Csíksomlyó sikeresen túlélte a reformációt, hiszen a történelmi Magyarországon Csík volt az egyetlen olyan terület, melyet a reformáció nem érintett, annak ellenére sem, hogy Erdély protestáns fejedelmek irányítása alatt állott. A történeti hagyomány szerint maga a csíksomlyói pünkösdi búcsú is a túlélés emlékünnepe: 1567-ben pünkösd szombatján a csíki katolikus székelyek fegyveres győzelmet arattak az őket erővel unitárius hitre téríteni akaró János Zsigmond seregein, miközben a somlyói ferences kegytemplomban lévő, és csodatévőnek tartott Mária szobor előtt imádkoztak asszonyaik. Fogadalmat tettek, hogy ezután minden évben pünkösd szombatján elzarándokolnak Csíksomlyóra.

Csíksomlyón eredetileg a kegytemplom védőszentje, Sarlós Boldogasszony miatt július 2-án tartották a búcsúkat. IV. Jenő pápa 1444-es bullája szerint örök időkre szóló hétévi búcsút, azaz bűnbocsánatot nyernek, akik ezen az ünnepen a templomban gyónnak, áldoznak és alamizsnát adnak.

1989. Románia, Erdély, Csíkszereda Csíksomlyó / Fortepan, 77312

A pünkösdi búcsú folytonosságát, ezáltal állandóságát, múlthoz való erős kapcsolódását hangsúlyozó közvélekedéssel szemben az eddig feltárt írott források szerint a kegyhely több évszázadra nyúló története során számos alkalommal akadályokba ütközött a pünkösdi búcsú megtartása. Járványok, háborúk, természeti katasztrófák gátolták a zarándoklatokat. Mohay Tamás az erre vonatkozó forrásokat áttekintve monográfiában mutatta be a búcsú alakulástörténetét és a korszakhatároló eseményeket, hangsúlyozva, hogy megszakított folytonosságról lehet csak beszélni. 

A kezdetek kora az 1690 előtti időszakra datálható, ám írott források hiányában eléggé homályos. A török utáni újjáépítés idejére, 1690 és 1780 közé tehető a virágzás kora, és a barokk Mária-tisztelet kibontakozása idején ekkor már rendszeres és folyamatos a búcsújárás, Csíksomlyót “kis Rómá”-nak is nevezik. A következő korszak 1780 és 1849 közé esik, a felvilágosult abszolutizmus idején püspöki vizsgálatok hitelesítették a kegyhelyhez kötődő csodákat, megszületett és elterjedt a búcsú már említett eredettörténete, a búcsú az 1567-es katolikus hitvédelem emlékünnepévé, Csíksomlyó pedig a székelyföldi magyar katolikusok szakrális központjává vált. A kegyhely vonzáskörzete még csak a közeli területekre terjedt ki, nemzeti kegyhellyé 1990 óta formálódott.

Újabb korszak következett 1850-től 1919-ig, az osztrák megtorló intézkedések (hadisarc a Hadi Lap ferences nyomda általi kinyomtatásáért) visszavetették a búcsújárást, mely néhány éves kihagyás után 1853-tól éledt újra. A Habsburg abszolutizmus idején hangsúlyosabb lett az ünnep nemzeti és profán jellege, és országos eseménnyé vált. A világiasabbá válást jelzi, hogy napirendre kerültek a települések között a körmeneti sorrendért vívott összetűzések. 1857-ben már 20 ezer, 1869-ben 30 ezer zarándok látogatta, és további fellendülést hozott, hogy 1897-től már vonattal is érkezhettek a búcsúsok, köztük bukaresti magyarok is. Az első világháború alatt 1916-ban Kolozsvárra menekítették a kegyszobrot, a harangokat is elvitték hadi célokra, tábori kórház működött helyben, és néhány évig szünetelt a búcsú. 1919 pünkösdjére visszakerült a szobor Somlyóra, de csak egy keresztalja érkezett a búcsúra Homoródról, korlátozó rendeletek miatt nem jöhettek el a szomszédos vármegyékből a búcsúsok.

1941. Románia, Erdély, Csíkszereda a csíksomlyói elágazás / Fortepan, 71682

A trianoni döntések ellenére sem szakadt meg a búcsús hagyomány, a többi kegyhelytől eltérően Csíksomlyót nem vágta el vonzáskörétől az új határ, 1921-ben 7 ezer, 1922-ben ismét 20-25 ezer zarándok érkezett. Az 1949-ig tartó időszak alatt a nemzeti jelleg és a román ortodoxiától vallásilag, nyelvileg és kulturálisan elhatárolódó erős katolikus öntudat hangsúlyozása került előtérbe. 1939-ben a frissen kinevezett erdélyi püspök, a csíkszentdomokosi születésű Márton Áron látogatása miatt a román hatóságok majdnem betiltották a búcsút. Az 1940-es második bécsi döntést követő időszak belső korszakhatárnak számít, Észak-Erdély visszacsatolásának köszönhetően 1941-től 1944-ig a magyarországiak is akadálytalanul érkezhettek a pünkösdi búcsúra. 1944 augusztusában a háborús események miatt ismét menekíteni kellett a kegyszobrot Kolozsvárra. A következő évben azonban hazahozták, és 20 ezer, 1946-ban pedig már 140 ezer résztvevővel, minden korábbinál nagyobb tömeg jelenlétben tartották meg a búcsút a Historia Domus szerint.

Újabb fontos korszakhatárt jelentett Erdély katolikus püspökének, Márton Áronnak a  letartóztatását megelőző, emiatt különösen emlékezetessé vált 1949-es búcsú. Ettől kezdve 1990-ig a vallásüldözés, a ferencesek deportálása és a hatósági tilalmak vagy ellenlépések dacára tartott búcsúk jelentősen eltértek minden korábbi forgatókönyvtől. A szentmise a kegytemplom falai közé szorult, titokban, lopva, magánájtatosságra érkeztek a kegyhelyre a hívők. 1990-től kezdve lehetett csak visszanyúlni az 1949 előtti búcsúk hagyományaihoz.

1988. Románia, Erdély, Csíkszereda Csíksomlyó, Kegytemplom / Fortepan, 77262

Azóta évente több százezren keresik fel a csíksomlyói búcsút, a Kárpát-medence leglátogatottabb búcsújáróhelye, egyben a magyarok legfontosabb nemzeti kegyhelye lett, a vallási okok mellett a nemzeti identitás megélése, megerősítése és számos egyéb tényező is motiválja az ide zarándoklókat.

Bizonyos esetekben a pünkösdi búcsúra külső kényszerítő körülmények miatt csak a magyar nyelvű katolikus hívők egy része juthatott el. Például a 18. században feljegyzések tanúskodnak róla, hogy az akkori történeti határ túloldaláról, Moldvából érkező moldvai csángók nélkül tartották a búcsút. Gegő Elek szerzetes egy 1763-as forrásra hivatkozva ismerteti, hogy 1744-ben a csíksomlyói búcsúra Moldvából ötezren érkeztek, de a járványok miatt még abban az évben felállított vesztegzárak a moldvaiak zarándoklatát lehetetlenné tették a későbbiekben. Orbán Balázs így írt a moldvaiak elzárásáról: „…betiltatott a moldvai csángók kijárása; ekként kíméletlen kezekkel tépetett szét azon szent kötelék, mely idegen földön lévő testvéreinket egybefűzé e hazával, és a szentély, a hazafiasság ez őrtornya, összeomlott feledett rommá változott át, azzal egyszersmind elszakíttattak tőlünk a haza emlőin oly szeretettel csüngő testvérek.”

2018. Pünkösdi búcsú Csíksomlyón, moldvai csángó keresztalják gyülekeznek és várakoznak az ünnepi misére fent a nyeregben

Boros Fortunát erdélyi ferences rendi tartományfőnök, történész is kitér rá, hogy az 1725. és az 1764. évi határlezárások után, a gyimesi vesztegzár miatt már nem érkeztek tömegesen a moldvai zarándokok.  Domokos Pál Péter Csíksomlyón született neves néprajzkutató, a “csángók vándorapostola” Bándi Vazul nyomán közölte, hogy 1744-ig, a moldvai vám felállításáig szokás volt, hogy a búcsúra érkező moldvai csángókat a somlyói diákság a gyergyói búcsúsokkal a Csíkszépvíz fölött Széphavasnál álló Szent László-kápolnánál fogadta.

A Skanzen erdélyi kutatásai kapcsán 2014-től kezdve magam is részt vettem több alkalommal a moldvai csángókkal közös csíksomlyói zarándoklatokon, hiszen a forrófalvi portán majd ezt a szituációt tervezzük bemutatni. Terepmunkáim rendszeres pusztinai házigazdájával, Nyisztor Tinkával május közepén telefonon beszélgetve és a helyzetet latolgatva az derült ki, hogy neki sem lapul még a tarisznyájában kész forgatókönyv azzal kapcsolatban, hogy koronavírus miatt elmaradó  csíksomlyói búcsút miként lehetne pótolni otthoni körülmények között, pedig minden évben buszos moldvai csángó zarándokcsoportot vezet Csíksomlyóra. A magyar katolikus népi vallásosság egyik legkiemelkedőbb kutatóját, Bálint Sándort idézve „A búcsújárás kivonulás az otthoni környezetből, ahol minden a földi munkára, feladatokra emlékeztet.” Tavaly Vass Erikával a pünkösdi búcsút megelőző és rendkívüli alkalomnak számító pápalátogatáson vettünk részt Csíksomlyón a pusztinai csángók kíséretében, akkor még álmunkban sem gondoltuk volna, hogy a következő évi pünkösdi búcsút csak online közvetítésként nézhetjük majd az otthonunkból.

2018. Pünkösdi búcsú Csíksomlyón, napkelte várás pünkösd vasárnap hajnalban a csíksomlyói nyeregben

Vajon milyen mértékben sikerülhet otthon megélni a búcsú által nyújtott közösségi és szakrális élményeket? És vajon 2020 is egy újabb korszakhatárt jelöl majd a csíksomlyói pünkösdi búcsú történetében? Megtörténhet, de ez majd csak az elkövetkező évek búcsús eseményeinek, szokásainak következetes megfigyelésével és elemzésével lesz biztonsággal kijelenthető.

borítófotó: 2016. Pünkösdi búcsú Csíksomlyón, búcsúsok kikerülése a nagymise helyszínére, a nyeregbe

Szerzői jogvédelem

A blogon megjelent szövegek a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (szentendrei Skanzen), illetve a szerzők szellemi termékei. Azok bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a forrás (“SkanzenBlog – A szentendrei Skanzen szakmai blogja / www.blog.skanzen.hu /”), valamint a szerző nevének megadásával engedélyezett. 

Felhasznált irodalom

Bálint Sándor
1943 Sacra Hungaria. Tanulmányok a magyar vallásos népélet köréből. Veritas, Kassa
Barna Gábor
1993 Moldvai magyarok a csíksomlyói búcsún. In: Halász Péter (szerk.): „Megfog vala alóm, szokcor kezemtül…” Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Lakatos Demeter Egyesület, Budapest, 45-61.
Dr. P. Boros Fortunát
2009 Csíksomlyó, a kegyhely. Pallas-Akadémia Kiadó, Csíkszereda
Közlemény a csíksomlyói kegyhelyről
2020
http://www.csiksomlyo.ro/index.php/aktualis-hirdetesek/166-kozlemeny-a-csiksomlyoi-kegyhelyrol
(utolsó letöltés: 2020.05.18.)
http://www.csiksomlyo.ro/index.php/aktualis-hirdetesek/167-szivunkben-zarandokoljunk
(utolsó letöltés: 2020.05.28.)
Mohay Tamás
2009 A csíksomkyói pünkösdi búcsújárás. Történet, eredet, hagyomány. Nyitott Könyv – L’Harmattan, Budapest
Tánczos Vilmos
1991 Adatok a csíksomlyói kegyhely búcsújáró hagyományának ismeretéhez In: S. Lackovits Emőke (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében I. VEAB Néprajzi Munkabizottsága és Caritas Transsylvania, Veszprém, 136-158.
Tüskés Gábor
1993 Búcsújárás a barokk kori Magyarországon a mirákulumirodalom tükrében. Akadémiai Kiadó, Budapest
Vaskor István
2020 Elmaradhat az idei Csíksomlyói búcsú
https://sokszinuvidek.24.hu/eletmod/2020/04/20/csiksomlyo-csiksomlyoi-bucsu-koronavirus/ (utolsó letöltés: 2020.05.18.)
Vass Erika
2009 A búcsú és a búcsújárás mint rituális dráma. Lexica Kiadó, Budapest
Címke: